fEen klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking streeft Webshop – Jules en Julia schoenen betaling binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug. Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres: Jules en Julia schoenen Houthulststraat 154 8840 Staden Belgie

5. Afzonderlijk herroepingsformulier om de uitoefening van het recht van herroeping te vergemakkelijken

BIJLAGE 5.

AFZONDERLIJK HERROEPINGSFORMULIER OM DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN HERROEPING TE VERGEMAKKELIJKEN

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op .............................. (in te vullen door de handelaar alvorens bij het formulier aan de consument verstrekt).

Indien de consument dit formulier niet heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument dit formulier heeft ontvangen, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na één jaar en 14 kalenderdagen.

Indien de consument niet alle vereiste informatie heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument over die volledige informatie beschikt, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na 3 maanden en 14 kalenderdagen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen zendt de consument de handelaar met gebruikmaking van onderstaande naam en adres een kennisgeving op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail). De consument kan het formulier gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.

Een consument die het recht van herroeping uitoefent, kunnen geen kosten worden aangerekend.

In aanvulling op het herroepingsrecht kunnen er consumentenrechten uit hoofde van het nationale verbintenissenrecht bestaan (bijvoorbeeld beëindiging van de overeenkomst indien bepaalde informatie niet werd verstrekt).

Verbod op vooruitbetalingen

Tijdens de herroepingstermijn is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, verstrekking van garanties, het reserveren van geld op een rekening, uitdrukkelijke schuldbekentenis en dergelijke.

Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod.